18 Julai 2012

Neraca Dalam Kehidupan

Dalam pegangan hidup manusia, hendaklah diambil neraca dan nilai syara’, dan tidak seharusnya diambil nilai-nilai lain.Kabaikan dan keburukan hendaklah diperhatikan menurut pandangan syara’ berdasarkan kaedah: “Yang baik ialah apa yang dipandang baik oleh syara' dan yang buruk ialah apa yang dipandang buruk oleh syara’.” Terdapat banyak perintah Allah yang memerintahkankita agar mengambil nilai syara’ dan melarang daripada mengambil nilai yang lain daripada syara’.

 Antaranya Firman Allah SWT : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas satu syariat (peraturan) daripaa urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” - Surah al-Jaatsiyah: ayat 18 Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainNya.Amat sedikitlah kamu mengambil pengajaran (daripadaNya).- Surah al-A’raf:ayat 3

 “Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadakamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepadaTaghut, pada hal mereka telah diperintahkan agar mengingkari taghut itu.Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka sejauh-jauhnya.”- Surah an-Nisa’:ayat 60 

 Terdapat keterangan yang memberi peringatan bahawamemilih dan berpaut kepada yang lain daripada nilai Islam adalah merupakankesesatan dan menyimpang daripada jalan Allah SWT. Firman Allah SWT: “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan-sangkaan belaka dan merekatidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah SWT).”- Surah al-An’am: ayat116

 “Dan adalah tidak patut bagi lelaki mu’min dan tidak pula patut bagi perempuan mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan sesuatu ketetapan akan ada pada mereka suatu pilihan (yang lain)tentang urusan mereka. Sesungguhnya sesiapa yang menderhakai Allah danRasulNya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.” - Surah al-Ahzab: ayat 36 

 Nilai Yang Tetap 

 Nilai Islam adalah nilai yang tetap dan tidakberubah-ubah meskipun zaman beredar dan berubah. Dalam hal ini al-’AllamahAbu al’Ala al-Maududi telah menyatakan dalam risalahnya, Ila AyySyai’ Yad’ual-Islam, bahawa Allah SWT tidak semata-mata menurunkan undang-undang tertingi(Supreme Law) melalui Rasul bahkan diturunkan bersama-samanya nilai yang tetap (Thabitah = Permanent Values). 

Sesuatu yang telah ditetapkan baik di dalam al-Quran dan sunnah Rasul itu adalah baik selama-lamanya. Demikianjuga sebaliknya, sesuatu yang ditetapkan buruk itu maka ia tetap buruk selama-lamanya. Begitu juga yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram. Ketetapan tersebut tidak boleh dipinda, ditambah, dikurangkan atau dihapuskan. Hanya yang berani membuat pindaan dan pembatalan itu ialah golongan atau jamaah yang melepaskan dan membebaskan diri daripada Islam. 

 Hal yang sama juga telah dihuraikan dengan panjang lebar oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam kitabnya yang sangat bernilai,Khasais at-Tasawwur al-Islami Wa Muqawamatuha, dalam satu tajuk, Ath-Thabat(Nilai Yang Tetap). Perlu diperingatkan sekiranya ketetapan Allah SWT itu tidak dipatuhi maka akan berlakulah kerosakan demi kerosakan di alam ini. 

Firman Allah SWT: “Andaikata kebenaran itu menurut hawa nafsumereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang terdapat di dalamnya.Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (al-Quran)mereka tetapi mereka berpaling daripada kebanggaan tersebut.” - Surah al-Mu’minun:ayat 71

 Nilaian Allah 

 Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai suatu sistem hidup yang sempurna. Telah ditentukan bahawa penilaian yang tinggi dan keuntungan hanya diberikan kepada mereka yang beriman serta menghayati Islam dalam kehidupan mereka. Hal ini telah ditegaskan olehAllah SWT di dalam FirmanNya: “Demi masa. Sesunguhnya manusia itu dalam kerugian.Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.”- Surah al-’Asr: ayat1-3 

 Asy-Syahid Sayyid Qutb ketika menghuraikan ayat ini telah menjelaskan bahawa Iman merupakan dasar hidup yang amat penting bagi membuahkan hasil yang baik dan bernilai dalam seluruh cabang hidup.Mana-mana amalan yang tidak lahir daripada keimanan, maka ia tidak bernilai di sisi Allah SWT. Allah SWT telah membuat perbandingan di dalam FirmanNya:

 “Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalanmereka seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yangberangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil sebarang manfaat dari apayang mereka kerjakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yangjauh.” - Surah Ibrahim: ayat 18 

“Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka adalah seumpama fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka airoleh yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinyasesuatu apapun.” - Surah an-Nur: ayat 39 

 Amalan soleh itu adalah buah Iman. Iman itu hidupdan bergerak melahirkan amalan yang soleh. Inilah Iman Islam. Iman itu bergerak, bekerja dan membangun menuju kepada matlamat Ilahi. Ia tidaksemata-mata tersimpan beku di lubuk hati. Ia juga bukan semata-mata angan-angan atau sekadar niat baik sahaja tanpa diamalkan.

Tiada ulasan: